4/05/2007

کار عبث

این تغییر بلاگ هم کار عبثی بود. به هر حال الان دیگر دعوت و قفل و بندی در کار نیست. هر که خواست می‌تواند بیاید.
این هم در جواب حسین نوروزی