9/06/2006

موبايل و كشمش

«بابا اين مرتيكه گوز رو از قابلمه تشخيص نمی‌ده، اون‌وخ هی كيشميش می‌ريزه رو اعصاب ما.»
از فرمايش مسافر صندلی عقب تاكسی به شريك تجاريش، با واسطه‌ی موبايل.
اگر قابل تقديم باشد تقديمش می‌كنم به نكته‌سنجی كه زير نام قصه‌های عامه‌پسند سنگر گرفته و رو نهان كرده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home