8/14/2006

زودا که در این مکان مقدس

زودا که این‌جا چیزی بنویسم که سرش دعوایی نو راه بیفتد. نه که دعوای آن بار چسبید. گفتم تکرارش کنیم.
البته غلط می‌کنم. شوخی بود این عرایض. هیچ نه توان دعوا دارم نه علاقه و حوصله. اما واقعا به زودی در این مکان چیز جنجالی‌ای خواهید دید. باور کنید.

Links to this post:

Create a Link

<< Home