6/03/2006

يك پيغام نسبتا خصوصى

آقا بيژن. آن علم كذايی را بگذار زمين. برو و يك سر به ميل‌باكست بزن. شايد علاوه بر نامه‌های من، نامه‌های منيژه نيز آن‌جا خاك می‌خورند. حيف نيست؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home