5/25/2006

فرق سوم

سوم خرداد با بقيه‌ی روزها چه فرق دارد؟
جواب درست اول: هيچ فرقی. هر روزی روزی است مثل بقيه‌ی روزها.
جواب درست دوم: هم‌اين. تو تلويزيون شلوغ می‌كنند. از اين جشن‌ها می‌گيرند كه مجری روی سن راه می‌رود و مسابقه دارد و جايزه می‌دهند. دم به ساعت هم يكی با لباس نظامی می‌آيد و حرف می‌زند. مصاحبه و اين جور چيزها.
جواب درست سوم: از زمان قاجار تا سوم خرداد شصت و يك، هر بی‌يگانه‌ای كه از كنارمان رد شده بود، به رسم يادگار سيلی‌ای بيخ گوشمان زده بود. هيچ يك را جواب نداده بوديم. در سوم خرداد شصت و يك، پس از اين همه مدت، بالاخره يك بار سرمان را بلند كرديم و بی‌يگانه را جای خودش نشانديم. اين برای همه‌مان مايه‌ی غرور است.
Ο
از رسانه‌ی ملی و آموزش عمومی توقعی ندارم. دوست داريد كمك كنيد اين جواب درست سومی را به بچه‌ها ياد بدهيم؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home