5/24/2006

سنگ پای قزوين

رو كه نيست. سنگ پای قزوين است. جناب آقای امير طاهری می‌فرمايند پای حرفشان ايستاده‌اند و طرح در مجلس تصويب شده است و فرستاده‌اندش به شورای نگه‌بان. خوب حضرت آقا! اين شما و اين هم مجلس. بفرماييد اين طرح را در كدام روز و كدام جلسه مطرح كرده‌اند؟ كی بحث كرده‌اند؟ كی تصويب كرده‌اند؟ چرا نه تنها هيچ خبری بل‌كه هيچ اطلاعی ازش هيچ جا جز در ذهن جناب عالی نيست؟ دوستان ما هنوز جدی نمی‌گيرند. هنوز حواسشان نيست كه اين نمی‌توانست يك خطای ساده باشد، بل‌كه برنامه‌ريزی برای آشوب است.برنامه‌ريزی برای هر چه چندش‌آورتر نشان دادن ايران در جهان.
به نظر شما چه انگيزه‌ای می‌تواند كسی را وادارد كه اين قدر قوی بكوشد تا ميهنش را بفروشد؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home