5/20/2006

آب به آسياب كه می‌ريزی با دروغ؟

باور نمی‌توان كرد كه كسی اشتباها اين خبر سراسر دروغ را تنظيم كرده باشد. سخت می‌توان باور كرد كه اين مطلب نيز چيزی جز توطئه باشد. من اين نويسنده (امير طاهری) را نمی‌شناسم. اما نيازی به شناختنش هم نيست. عملش خود گويا است. بياييد باور كنيم كسانی هم هستند كه از دروغ گفتن ابا ندارند، به هر دليلی – كه مهم نيست چی است – همه‌ی توانشان را صرف اين می‌كنند تا جهان را متقاعد كنند ايران و ايرانی ددمنش و دژخيم است و جز با زبان جنگ حرف حساب را نمی‌فهمد.
اگر به خودمان نياييم، اگر دير بجنبيم، هم‌اين حضرات همه‌ی توانشان را خرج ستيزه‌آفرينی خواهند كرد. باور كنيد جنگ‌افروزها دلشان برای اين كشور نمی‌تپد. از همه‌ی دوستانی كه ندانسته اين خبر را درست انگاشته‌اند و در وبلاگ‌هاشان مطرح كردند، می‌خواهم با ارجاع به اين متن كه متن طرح سامان‌دهی مد و لباس است، دروغ بودنش را آشكار كنند.
اين را هم ببينيد؛ حاصل جست‌وجوی يهودی و ايران درخبرهای گوگل.
در هم‌اين مورد بخوانيد از:
پرستو دوكوهكی
پی‌نوشت: روزنامه‌ی كانادايی نشنال پست بی‌هيچ توضيحی متن خبر را برداشت.

Links to this post:

Create a Link

<< Home