5/18/2006

فوكو در پيچ و خم استخدام

گمان نكنم فوكو در عمرش با چيزی به نام طبّ كار روبه‌رو شده باشد. رسما می‌خواهند تو و تمام ياخته‌های تنت را مطيع نظمی از پيش نوشته كنند. كاری كه هيچ معنايی ندارد جز اعمال قدرت بر بدن در پوشش كلينيك.
- قند خونت كمی بالا است.
- بالا؟
- بله. شش واحد بالای حد مجاز.
- حد مجاز؟
- بله.
- اين را كی معلوم كرده؟
- استاندارد است.
- بالا بودنش يعنی چه؟
- يعنی بايد دوباره آزمايش خون بدهی.
- چرا؟
- كه مطمئن شويم قند خونت بالا نيست.
- خوب هست.
- نه! نمی‌شود. نبايد بالا باشد.
- آخر چرا؟ خوب هست ديگر.
- نه! نمی‌شود. مسئوليت دارد.
(اين گفت‌وگو را از نمايش‌های اوژن يونسكو نبريده‌ام. واقعی است.)

Links to this post:

Create a Link

<< Home