2/09/2006

محسن از غيرت سخن گفته است

محسن از غيرت سخن گفته است. «عزيز جان تو با اين غيرتي که داري بسيار ترسناک مي‌شوي. من هم مثل هر آدم طبيعي ديگري از چيزهاي ترسناک مي‌ترسم!» + . نوشته‌ی 20 بهمن با نام غيرت.

Links to this post:

Create a Link

<< Home