2/09/2006

گير افتاده‌ايم وسط دو گروه کينه‌‌جو و ديوانه

داد داريوش هم از ملكوت به آسمان بلند است. چه دادی هم. بخوانيد: + .
دكتر سروش هم به سبك خودش انشايی نوشته است سعدی‌وار. بخوانيد: + .
مصطفی ملكيان هم از خشونت عشق گفته است. + . دوستش دارم. اما گمان من اين است كه پروژه‌اش شكست‌خورده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home