2/09/2006

خواهد گفت این چیزی است که ایران می‌خواهد

اين هم گزارش رهی از فرانسه. چه استعدادی داريم در نشان دادن خودمان به شكل آن‌چه كه نيستيم. + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home