2/09/2006

پسر جان! جانت بالا می‌آمد كمی زودتر؟

اين هم يك اعتراض مدنی بعد از مرگ حضرت سهراب. + . يك معاهده‌ی بين‌المللی يافته‌اند كه بر اساسش می‌توانند مثل بچه‌ی آدم از ناشر كاريكاتورها شكايت كنند.

Links to this post:

Create a Link

<< Home