2/05/2006

اندكى عقل نياز است. بيار.

هم‌اين. اندكى عقل نياز است. تقريبا همه بر سر اين نياز با هم موافق ايم. اين در ادامه‌ى آن حرف كه گفتم نوبت ما هم مى‌رسد. اما درباره‌ى نياز به عقل: + و + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home