2/02/2006

دوساعت رانتانپلان، برابر يك عمر لاكی‌‌لوكPosted by Picasa اين رفيقمان را يادتان هست؟ اسمش رانتانپلان است. سگ ولگرد كميك‌استريپ لاكی لوك. توی تلويزيون انگار به‌ش می‌گفتند بوشوِگ. نمی‌دانم چرا. اين رفيقمان يك خاصيت جالب داشت. خيلی گيج بود. هميشه می‌رفت درست وسط ميدان جنگ دالتون‌ها و لوك می‌نشست و به فكر فرو می‌رفت. فكر فلسفی هم نمی‌كرد. زور می‌زد كه يادش بيايد اسم لوك چی بوده است. آخرش هم به اين نتيجه می‌رسيد كه او كالاميتی بيل است يا مثلا جان استوارت. اين وسط لوك بايد هم با دالتون‌ها می‌جنگيد هم مراقب رانتانپلان می‌بود.

نمی‌دانم چرا ولی اين روزها، حسين درخشان عجيب من را ياد رانتانپلان می‌اندازد. البته نه به دليل خاصی. هم‌اين‌طوری.

Links to this post:

Create a Link

<< Home