1/31/2006

وحشى‌گرى در خوى آنان كه سيلى نخورده‌اند

اين نوشته‌ى نوشا را ببينيد «لطفا بياييد ما را بخوريد». درباره‌ى يك پروژه‌ى تسليحاتى ايالات متحده و اسرائيل است. يكى از ساده‌ترين كاربردهاى اين سلاح اين است كه آدم را مثل اين كه در اجاق مايكروويو باشد، زنده زنده سرخ مى‌كند. دوستم كه اين مطلب را خوانده بود، مى‌گفت «بعد از خواندنش احساس افسردگى شديد مى‌كردم. احساس اين كه تا بنيادگرايى و عمليات كاميكازه و اين كارها يك قدم فاصله دارم.»در دلم بود كه «مهم پيمودن يا نپيمودن هم‌آن يك قدم است.» اما نگفتمش. مى‌دانستم كه مى‌داند. فقط گفتم «بمب اتم هم هم‌اين قدر وحشيانه است. فقط فرقش اين است كه بعد از هيروشيما و ناكازاكى به اين اسم عادت كرده‌ايم».

Links to this post:

Create a Link

<< Home