1/24/2006

قديمه يعنی پيش‌رو

اين صفحه را ببينيد. انگار به حزب قديمه مربوط است. البته ممكن است سايت رسميش نباشد. بالای صفحه نوشته است «قديمه شرون» يعنی شارون پيش‌رو. هم اشاره به اسم حزب است هم اشاره‌ای تبليغاتی به شارون. هر چند، زندگيش می‌گويد واقعا هم اغلب پيش‌رو بوده است. اين را حتا در زندگی‌نامه‌ای كه خودش هم نوشته است می‌توان ديد. اگر پيدا كرديد حتما بخوانيد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home