1/24/2006

چند لينك شارون‌آلود


1. ظاهرا دادستانی دنبال زندان كردن عمری شارون است. كوتاه هم نمی‌آيند كه مثلا حالا كه باباش تو بيمارستان است صبر كنند و اين حرف‌ها. ببينيد: + و + و + .
2. طرف ظاهرا ديگر عمری برايش نمانده. پسرش را نمی‌گويم. منظورم نفس و زندگی و اين‌ها است. ببينيد: + و + .
3. يك بار جايی گفتم ديگر دوره‌ی شاخ و شانه كشيدن‌های بنيادگرايانه در اسرائيل تمام شده و كسی برای اين كارها تره هم خرد نمی‌كند. اين هم يك نمونه‌اش. اين آقا كه اين بالا می‌بينيدش، برادر يگال عمير است. يگال عمير هم هم‌آن بود كه يصحق ربين را ترور كرد. اين هم قبل از خروج از غزه مصاحبه كرده بود و گفته بود اسلحه‌ی برادرم را برمی‌دارم و شارون را می‌كشم. حالا انداخته‌اندش زندان كه بفهمد يك من ماست چه‌قدر كره می‌دهد. باز هم هست: + و + و + .
4. اين هم محض آقای زيدآبادی و تئوری‌های عجيب و غريبش راجع به ساختار سياسی اسرائيل. ظاهرا هنوز هم در نظرسنجی‌ها حزب قديمه، با اين كه اساس‌نامه‌ی درست و حسابی و خط مشی معلوم و مدون ندارد، با اختلاف شديد برنده‌ی انتخابات است. تنها نقطه‌ی قوت قديمه، هم‌آن نقطه‌ی قوت سياست اسرائيل است؛ آريل شارون. ببينيد: + و + و + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home