1/19/2006

خوب؛ زندگی هم‌اين است ديگر

آهای مريم. تو كاری نداری جز اين كه چيزهای عالی بنويسی؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home