1/19/2006

باز هم بی‌دقتی

و نمونه‌ی ديگری از هم‌آن متن «در عين حال وی گفت که جمهوری اسلامی تحقيقات غنی سازی اورانيوم را متوقف نمی کند هرچند حاضر با دادن تضمين هايی اين مورد است که برنامه های در دست اجرا مقاصد صلح آميز را دنبال می کند.»

Links to this post:

Create a Link

<< Home