1/18/2006

ملتی را گرسنه نگه‌داشتند تا نيميش مردند

اين ملتی كه نيميش را از گرسنگی كشته‌اند و هيچ كس هم صداش درنيامده، ملت تانگانيكا نبوده‌اند. ملت ايران بوده‌اند. ماجرا هم مال سه هزار سال پيش نيست. مال زمان حضور دولت‌های متفق در ايران است.
اگر شرح كوچكی در اين مورد می‌خواهيد، اين يادآوری عبدالله شهبازی را بخوانيد «چرا درباره "هولوکاست ايرانيان" و مرگ قريب به نيمي از جمعيت ايران در زمان جهاني اوّل سکوت کرده‌ايم؟» شرح مفصل‌ترش در اين مصاحبه‌ی شهبازی با محمدقلی مجد آمده است. اگر هم خيلی علاقه‌مند شديد قاعدتا بايد كتاب مجد را بخوانيد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home