1/14/2006

طفلك شايد راست می‌گفت


اين رفيقمان يادتان هست؟ جاناتان كيث آيدما كه در افغانستان برای خودش يك زندان خصوصی درست كرده بود. آدم می‌دزديد و زندان می‌انداخت و شكنجه می‌كرد. افغانی‌ها گرفتندش و محاكمه‌اش كردند و انداختندش توی زندان. اول كه گرفته بودندش می‌گفت خبرنگار بوده است. بعد كه همه حسابی خنديدند گفت اين بازداشت‌گاه خصوصی او نيست. بل‌كه با نظارت سی‌آی‌اِی و دولت آمريكا اين بازداشت‌گاه را ساخته است. باز همه خنديدند. اما حالا كه هرالد تريبيون می‌گويد سويسی‌ها هم سر و صداشان درآمده است و می‌گويند ايالات متحده با راه‌بری سی‌آی‌اِی در اروپا بازداشت‌گاه درست كرده بوده، ياد اين مادرمرده افتاده‌ام. شايد هم بدبخت راست می‌گفت.
Posted by Picasa

Links to this post:

Create a Link

<< Home