1/13/2006

كفايت

هر وقت اسم عربستان سعودی را می‌شنوم، ياد دو چيز می‌افتم، ملك عبدالله و كفايت. هر چند عبدالله مرد با كفايتی است، اما كفايت در عربستان چيز كم‌يابی است. شوخی هم ندارد. اطراف جمرات را دوطبقه كردند كه ازدحام كم شود. نتيجه اين كه امسال 345 نفر در رمی كشته شدند. اغلب از طبقه‌ی بالا پرت شده‌اند.

Links to this post:

Create a Link

<< Home