1/12/2006

عقل - اخلاق - اقتصاد

عقل عقل است و اگر درست به كار نبريمش، به كارمان نخواهد آمد. تا وقتی خردمندان حتا اصلاح‌طلب ما فكر می‌كنند اقتصاد چيزی از جنس اخلاق است و بايد با «اعتراف شجاعانه» و از اين حرف‌ها كار را درست كرد، اوضاع كشورمان هم‌اين می‌شود كه هست و رابين‌هودنماهای بی‌مايه محبوب‌ترين‌ها خواهند بود.
البته سوی ديگر هم دوستانمان هستند كه خودآگاه يا ناخودآگاه می‌خواهند اقتصاد را به اقتدار دروغينی برسانند كه زمانی پزشكی و روان‌شناسی داشتند. به آن اولی‌ها بايد گفت اخلاق اقتصاد نيست و به اين دومی‌ها بايد گفت اقتصاد اخلاق نيست.

Links to this post:

Create a Link

<< Home