1/11/2006

عمری تشكر كرد

به گزارش شبكه‌ی هفت اسرائيل، عمری، پسر بزرگ شارون، متنی را برای خبرنگاران و مردم خواند. در اين متن از مردم و كاركنان بيمارستان تشكر كرده بود. قاعدتا اين يعنی مرخص شدن شارون از بيمارستان؛ اما به كدام سمت؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home