1/10/2006

اميركبير، عباس امانت، عبدالله شهبازی

درباره‌ی كارهای عبدالله شهبازی چه می‌توان گفت؟ هر بار كه به تلاش بی‌حد و دقت عجيب او فكر می‌كنم از كوچكی كارهای خودم خنده‌ام می‌گيرد. راحت بگويم؟ كسی هم قدردان او نيست. وقتی می‌بينيم كه چنته‌مان بدجوری خالی است، كاسه‌مان را برمی‌داريم و می‌رويم در خانه‌اش. هيچ وقت هم به روی كسی نمی‌آورد. نمی‌پرسد تا حالا كجا بودی. اين هم آخرين مصاحبه‌ی بسيار كوتاه او كه در همشهری چاپ كرده‌اند: + و +.

Links to this post:

Create a Link

<< Home