1/08/2006

برای چه شوفر می‌زند اين مزرحی؟

مزرحی است. يهودی شرقی، يهودی درجه‌ی دوم. هم از چهره‌اش پيدا است و هم از شوفر زدنش. عكس عجيبی است. نزديك بيمارستان هدثه دارد شوفر می‌زند. خبرگزاری‌ها در توضيح عكس نوشته‌اند شوفر می‌زند تا حال شارون بهتر شود. اما شوفر كه چون‌اين كاربردی ندارد. شوفر را برای خوف از يهوه می‌زنند، و اعلان مرگ و نيز بزرگ‌داشت روزهای خاص.
برای چه شوفر می‌زند؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home