1/07/2006

اگر اشتباه نكنم، اين اولين بار است كه در هم‌شهری نوشته‌ای از من را چاپ می‌كنند. نمی‌دانم باز هم چون‌اين شود يا نه. ويراستار محترم حالی داده و علاوه بر اين كه نام كوچكم را با دو واو نوشته است، يك خطای مضحك در متن پديد آورده است. ازش ممنون ام.
پ‌ن1: عليرضا جان اشتباه استاد چندان هم مهم نيست. من گفته بودم «مجلس اسراييل، كنست،» و استاد به هوای اين كه مجلس اسرائيل جايی است و كنست جايی ديگر، كرده استش «مجلس اسراييل و كنست».
پ‌ن2: اشتباه ديگری هم هست. «شده» را از «ساخته شده بود» حذف كرده است. نوش جانم. آن همه «شده» از متن بچه‌های بی‌زبان مردم حذف كردم، اين هم يك سوزن به خودم. هر چند من بعد از حذف جايش را صاف می‌كردم. رهايش نمی‌كردم.

Links to this post:

Create a Link

<< Home