11/16/2005

من، آريل، مئاشعاريم


اين هم عكسی از آريل شارون در خيابان مئاشعاريم در بيت‌المقدس. هم‌آن است كه جليقه پوشيده است. حالا اگر گفتيد آن كه پشتش به دوربين است و گوشه‌ای از صورتش و عينك و گوشش پيدا است كی است؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home