6/16/2005

پدرخوانده و طرف‌داران بافرهنگ و مدنيش

اين طرف‌داران هاشمی واقعا احساس پدرخوانده و دن كورلئونه دارند. گرفته‌اند نسيمی‌ها را توی ونك كتك زده‌اند. خجالت هم نمی‌كشند بی‌حياها با آن ستادهاشان. پژو دويست و شش پوستر بزن در ده روز پانصد تومان بگير. پرايد و رنو دويست تومان. با هم‌اين وقاحت و كثافت كه می‌بينيد. عكس‌ها را اين‌جا نگاه كنيد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home