6/14/2005

به قول خودش مانيفست

خوش‌حال ام كه قاليباف اين به قول خودش مانيفست را نوشت. اين سند مكتوب تعهدات او به مردم ايران است. او متعهد می‌شود كه اگر رئيس جمهور شد به بند بند اين سند عمل كند و ما می‌توانيم در پايان چهار سال دست كم بفهميم به وعده‌هايش عمل كرده است يا نه. اين يك قدم مثبت در انتخابات است. اگر هر يك از نام‌زدها نيز چون‌اين سندی تهيه كنند، كار من رای‌دهنده بس‌يار آسان‌تر خواهد شد.
ممكن است خواندن بيست صفحه كمی حوصله بخواهد اما يقينا به ديد شفاف‌ترمان كمك می‌كند.

Links to this post:

Create a Link

<< Home