6/06/2005

مردم ايران چيزی كه كم ندارند، وكيل و وصی است

قرار است يك عده آدم نازنين بروند از طرف ما شهادت بدهند كه ما مردم ايران هم‌اكنون چه قدر نيازمند ياری سبز ايالات متحده هستيم و دلمان برای بمب‌های عمو سام تنگ شده است. سيما همه چيز را مفصل توضيح داده است. يك سر بزنيد به‌ش تا متوجه شويد چه آشی برايمان پخته‌اند. لطف كنيد و اگر ممكن است پتيشنی را هم كه در اعتراض به اين حركت آماده كرده‌اند امضا كنيد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home