6/04/2005

وبلاگ دانيل پايپ را ديده‌ايد؟

وبلاگ حضرت دانيل پایپ اعلی‌الله مقامه فی البيت الابيض و عند الخالتنا کاندی رايس. خوراک بعضی آشنايان که هی لينک بدهند و هی کپ بزنند. فقط نمی‌دانم سرش کجا بند است که مدتی است نمی‌نويسد. لابد از کاخ سفيد پروژه گرفته و شب تحويل پروژه است و بايد تند و تند از اينترنت اين صفحه‌های عربی و فارسی را پرينت بگيرد. طفلک.

Links to this post:

Create a Link

<< Home