5/18/2005

بچه‌بلاگ مظلوم

گاهی به اين طفلك بچه‌بلاگ هم كه آن پايين است نگاهی بكنيد. طفلك مشتری ندارد. دلش می‌سوزد.
پ.ن.: دست راست را نگاه كن. ستون پی‌وندستان را می‌بينی؟ پايينش يك موجود طفلكی است كه اسمش بچه بلاگ است. تا حالا نديده بوديش؟ حالا يك نگاه به‌ش بينداز. گناه دارد طفلك.

Links to this post:

Create a Link

<< Home