5/13/2005

مجيد هم عروسی شد

Posted by Hello
آن‌ها كه می‌شناسندش، می‌دانند مجيد سعيدی آن‌قدر كم‌رنگ است كه ممكن است زير آفتاب گمش كنيد. حالا ام‌شب قرار است برويم جشن عروسيش. يعنی ايران است و تهران است و از سرمای كلگری در امان است. نه؟ گفتم كه خوش‌حال شويد. خبرهای بعدی را هم بعد خواهم گفت. فعلا در فكر شام ام.

Links to this post:

Create a Link

<< Home