5/17/2005

بابا انگار جدی جدی همه عليه قاليباف

تازه باخبر شده‌ام اما منبعش موثق است كه در ستاد يكی از نام‌زدها يك تيم قوی درست كرده‌اند و تنها كارشان تخريب قاليباف است. در مورد اين كه صاحب ستاد خودش از اين ماجرا خبر دارد يا نه حرف‌های ضد و نقيضی شنيده‌ام. بعضی می‌گويند روحش هم خبر ندارد و بعضی می‌گويند خودش عضو تينك تنك عليه قاليباف است. به هر حال چه سردار دكتر كاپيتان خبر داشته باشه چه نداشته باشد، توی ستاد خودش دارند دخلش را می‌آورند. نمونه‌اش را می‌خواهيد ببينيد؟ سری به سايتش بزنيد، اين رنگ قهوه‌ای غيژمال (يا به قول باب راس قهوه‌ای پوشكين) را ببينيد تا دست‌گيرتان شود چه می‌گويم. انگار طراح و گرافيست نازنين به اين نتيجه رسيده كه مشكی را رضا صادقی با آن ترانه‌ی مشهورش (مشكی رنگ عشقه) برای عشق رجيستر كرده و می‌ماند قهوه‌ای پوشكين برای قاليباف. منتظر می‌مانيم تا اين ترانه را در ميتينگ‌های قاليباف بشنويم كه:
پوشكين رنگ بافه، كه قالی رو می‌بافه. پوشكين رنگ بافه. پوشكين رنگ بافه....

Links to this post:

Create a Link

<< Home