5/18/2005

دوستی با مردم دانا نكو است

پيش‌تر از الای وايسل و توان عجيبش در دروغ گفتن نوشته بودم. يادم هست كه آن روزنامه‌نگار چاق زد و هم آن مطلبم را سر و دست شكسته و بی‌خبر چاپ كرد و اين داستان‌ها. حالا بنا است اين آقا و ملك عبدالله اردنی در ميان جماعتی در پترا بنشينند و راه برای بقای اين كره‌ی كوچك پيش بنهند. نمی‌دانستم كه اين دو نفر با هم دوست اند و كار مشترك هم می‌كنند.

Links to this post:

Create a Link

<< Home