6/11/2005

هوادار عاقل به از ابله است.

در ميان سايت‌هايی كه از قاليباف حمايت می‌كنند قاليباف آنلاين را عاقل‌تر از بقيه می‌بينم. كمی استدلال می‌كند. بنا را بر بخش‌نامه و پيروزی بر اساس اين كه من می‌گويم پيروز ايم نگذاشته است. هم‌اين يادداشتش را ببينيد. يك يادداشت تبليغاتی است اما جاهای قابل تأملی دارد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home