6/13/2005

پيام در انفجار

پيام انفجارها در خود انفجارها است. ايران را مثل عراق می‌خواهند؛ آشوب‌زده و بی‌رمق.

Links to this post:

Create a Link

<< Home