1/05/2006

از هر دو سر ضرر

منابع عربی خبر از مرگ شارون می‌دهند و منابع انگليسی زبان اسرائيلی را نمی‌شود ديد. هجوم مخاطبان زياد است. تيتر اول هاارص عبری اين است «معجزه لازم است.»
اگر هم نمرده باشد، ديگر بعيد است تكانی بخورد. دو بار عملش كرده‌اند و باز حالش شديدا وخيم است. به هر حال اگر دقت كنيد شارون در تمام عمر سياسيش خطر بزرگی برای ايران - با هر نظامی - بوده است و الان مردنش هم باز برای ما دردسرساز است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home