1/07/2006

رحيم قاسميان عزيز لطف كرده و نشانی اين مطلب را برايم فرستاده با اين اشاره كه تحليل چند روز پيش من هم شبيه اين تحليل بوده است. اگر عضو نيستيد عضو شويد. خرجی ندارد و كلی هم فايده دارد. اين را هم ببينيد. شايد بد نباشد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home