1/08/2006

يادم نيست كجا بود

ديروز يك جمله يادم آمده بود. از اين جمله‌های شيك و خوش‌رنگ كه خيلی قشنگ اند و معنای خاصی هم ندارند و از گفتنشان هم همه خوش‌خوشانشان می‌شود و به هيچ كس برنمی‌خورد. هر چه فكر كردم كجا خوانده‌امش يادم نيامد. شايد وقتی بچه بودم پشت دفتر يكی از هم‌كلاسی‌ها. يا بعدتر پشت مينی‌بوسی يا كاميونی چيزی. شايد هم هم‌اين روزها توی يك وبلاگ. گمانم وبلاگ‌ها جای خيلی چيزها را می‌گيرند. نه؟

Links to this post:

Create a Link

<< Home