1/10/2006

عيد قربان در بی‌بی‌سی چند روز است؟

قبول كنيد من تقصير ندارم. اين بی‌بی‌سی فارسی خودش اصلا دلش می‌خواهد. به اين صفحه برويد و عكس شماره‌ی سه را ببينيد. در شرح عكس نوشته است «امروز در افغانستان روز اول عيد قربان بود». اما توضيح نداده عيد قربان چند روز است كه امروز روز اولش بوده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home