1/10/2006

كلونينگ آرش

در جواب كامنت بی‌ربط آرش نازنينم، بايد بگويم بی‌بحث هم نيست. يك سری به سايت باشگاه انديشه بزن و «شبيه‌سازی» را جست‌وجو كن تا ببينی ما هم اندازه‌ی آن ديگران حرف می‌زنيم. اما اين‌جا هم مثل آن جاهای ديگر يك عده حرف می‌زنند و يك عده عمل می‌كنند. ميانشان هم خوش‌بختانه فاصله‌ی معقولی است كه مزاحم هم نشوند. درست مثل جاهای ديگر. مشكل در حرف يا عمل نيست، مشكل در حرف حساب زدن و درست عمل كردن است. چيزی كه انگار ما كم‌تر از ديگران به‌ش عادت داريم.
باز هم اگر هم‌آن نگاه خودت را دوست‌تر داری، دست به نقد اين‌ها را داشته باش:
+ و + و + و + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home