1/11/2006

آمار جنايت در اسرائيل نصف شد

ميكی رزنفلد، سخن‌گوی پليس اسرائيل گفت از وقتی شارون را بستری كرده‌اند، آمار جنايت در اسرائيل پنجاه درصد پايين آمده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home