1/11/2006

جلوه‌گاه رخ او خواهر پيرش هم هست

خواهر پير شارون كه مدت‌ها بود از او دوری می‌كرد، حالا كه آريك سكته كرده، به گلعاد تلفن زده و حال برادرش را پرسيده است. باور كنيد اين آريك خيلی آدم خاصی است. هر كس او را سرسری بگيرد و فكر كند فقط فلسطينی‌ها با او مشكل دارند، اشتباه كرده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home