1/11/2006

دو كلمه توضيح

از من می‌پرسند عيب نوشته‌ی زيدآبادی چی است. گمان كنم نظرم را در هم‌آن چند سطر نوشته بودم. شايد دوباره خواندنش بی‌اثر نباشد. اما تفصيل آن نظر...

Links to this post:

Create a Link

<< Home