1/11/2006

فقط هر كس بميرد خوب می‌شود

در ايران جز فولادوند كسی را سراغ ندارم كه با ديدی علمی و انسانی سراغ قرآن رفته باشد و در جايگاه پژوهشگر قرآن را كتاب ديده باشد و نه يك چيز جادويی شفابخش يا چيزی مانند آن.
حالا می‌گويند حسابی مريض است و بيمه هم ندارد. خرت و پرت‌هايی هم كه اسم خودشان را گذاشته‌اند مسئول امور فرهنگی و اين حرف‌ها هنر بزرگشان اين است كه وقتی ازشان می‌پرسند چرا وضع اين‌طور است موبايل كوفتيشان را خاموش كنند. كسی هم نيست بگويدش جناب آقای قورباغه، تو دو سال ديگر چون‌آن فراموش می‌شوی كه كسی اسمت را يادش نيايد. اما فولادوند و هم‌آن نوشته‌هايش كه برای تو مزاحم اند، سال‌ها و قرن‌ها خواهند ماند.