1/12/2006

كوران عصاكش همه دنباله‌روی هم

حضرت مستطاب عارف نيوز! در يك زندگی‌نامه‌ی كوتاه چند غلط بايد باشد تا آن‌قدر چندش‌آور شود كه نتوان ازش استفاده كرد؟ وقتی روسيه می‌شود لهستان، می‌خواستی پای مجروح نشود شكم؟ بامزه اين كه هم‌اين متن مزخرف پر از غلط را فقط برای اين كه جا به جا به شارون می‌گويد آدم‌كش، عارف نيوز با كمال افتخار و سربلندی از مهر برداشته است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home