1/12/2006

حال شارون بهتر شده است؟

می‌گويند شارون دارد بهتر می‌شود، اما اين را خيلی ضعيف و پراكنده می‌گويند. صحبت از اين است كه دست كم چند ماه طول می‌كشد تا راه بيفتد. در هم‌اين احوال، دكتر عزمی بشاره، عضو عرب كنست، ميتينگی راه انداخته و زده به سيم آخر و گفته است «شارون صلح‌طلب نيست. او جنايت‌كار جنگی است. از دوره‌ی دانش‌گاه او جنايت‌كار جنگی بوده است.» و گفته به قديمه رای ندهيد.
O
اين هم نظر عبدالمالك دهمشه، يكی ديگر از عرب‌های عضو كنست. از نظر او شارون قصاب فلسطينی‌ها است. ظاهرا كه محبوبيت عربی شارون كم نيست.

Links to this post:

Create a Link

<< Home