1/12/2006

احمد كاظمی - سردار بازمانده

سردارهايی هستند كه سردار بودنشان برايشان گشاد است. سردارهايی هم هستند كه سردار بودنشان برايشان تنگ است. درباره‌ی احمد كاظمی هم - دست كم حالا كه ديگر نيست و كسی فكر نمی‌كند اين نوشتن‌ها نان به نرخ روز خوردن است - بايد هم‌اين دومی را می‌گفتيم. درجه‌هايش برای او افتخار نبودند. او افتخار اين درجه‌ها بود. اين رضای خوابگرد زمانی به قول خودش يكی از چند هزار نيروی او بوده است. نوشته‌اش را بخوانيد. ما خاكمان را مديون سردارانی مانند او ايم. اين را پيش‌تر هم گفته بودم.
O
اين را هم ببينيد. درست و غلطيش گردن گوينده‌اش.

Links to this post:

Create a Link

<< Home